Tag: کارگران

  • رازهای موفقیت در کسب و کار
    رازهای موفقیت در کسب و کار

    کارشناس ارشد بازار کار با اعلام اینکه اقتصاد ایران در حال گذار از دوره سنتی به دوران مدرنیته است، گفت:‌ استفاده از ابزارهای مدیریتی باعث پیشرفت کسب و کار می‌شود. مسلم خانی با بیان اینکه مدیریت کسب و کار ۱۰۴ ابزار و نکته مهم دارد، گفت: کسب و کار فرایندی پویا است و منابع انسانی […]