Tag: توسعه صادرات غیرنفتی

  • شرایط اقتصادی روسیه برای تجارت
    شرایط اقتصادی روسیه برای تجارت

    موقعیت مناسب اقتصادی و صنعتی روسیه باعث شد تا در شرایطی که ایران دچار تحریم‌های بین‌المللی بود، از بازار روسیه و به طور خاص محصولات صنعتی آن به عنوان یک فرصت برای رفع نیازمندی‌های خود استفاده کند. روسیه بزرگ ‌ترین کشور جهان و دارای منابع طبیعی فراوان و اقلیمی سرد بوده و از تنوع قومی، […]

  • موانع رشد و توسعه اقتصادی
    رشد و توسعه اقتصادی

    همدستی مؤلفه‌های منفی بر علیه رشد و توسعه اقتصادی کشور برآوردهای صورت گرفته از سوی برخی کارشناسان اقتصادی حاکی از آن است که ساختار کنونی اقتصاد ایران در حال حاضر ظرفیت ایجاد رشدهای بالا و پایدار را ندارد و تا زمانی که مجموعه حاکمیت بر سر حل برخی مسائل اقتصادی به اجماع نرسند، رشد اقتصادی […]