عملکرد ستاد توسعه زیست‌فناوری

عملکرد ستاد توسعه زیستفناوری در سالی که گذشت؛

تدوین پیشنویس مصوبه تقسیم کار ملی/بررسی بازار جهانی ۲۰ محصول زیستفناوری

محکزنی مدیریت توسعه زیستفناوری در سایر کشورها از جمله چین، آلمان، برزیل و روسیه و ارزیابی و بررسی بازار جهانی ۲۰ محصول زیستفناوری از جمله اقدامات ستاد توسعه زیستفناوری معاونت علمیوفناوری ریاستجمهوری در سال ۹۵ بوده است.

عملکرد ستاد توسعه زیست‌فناوری

عملکرد ستاد توسعه زیست‌فناوری

به گزارش ایسنا، دکتر مصطفی قانعی، دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمیوفناوری ریاستجمهوری با اشاره به مهمترین اقدامات ستاد توسعه در سال ۹۵ گفتتدوین مصوبات قابل طرح در کمیسیون علمی، تحقیقاتی و فناوری و سایر نهادها و مبادی ذیربط و پیگیریهای مرتبط با آن در همکاری با سایر گروهها و کارگروههای ستاد یکی از مهمترین اقداماتی بود که در سال ۹۵ توسط ستاد به صورت جدی پیگیری شد که این پیگیریها در حوزههای مختلف تدوین پیشنویس مصوبه تقسیم کار ملی، همکاری در تدوین پیشنویس مصوبه تصفیه پساب و فاضلاب به روش زیستی و تدوین مصوبه توسعه تولید و بازارهای محصولات پروبیوتیک صورت گرفته است.

وی ادامه داد: همچنین بررسی و تحلیل اقدامات انجام شده در ستاد برای تجاریسازی محصولات زیستفناوری را نیز در اولویت اقدامات خود قرار دادیم. البته نظارت کلان بر حسن اجرای تفاهمنامه با صندوق حمایت از سرمایهگذاری زیستفناوری نیز از دیگر اقداماتی بود که در سال ۹۵ پیگیری شد.        

قانعی خاطرنشان کردیکی از مهمترین برنامههای ستاد توسعه زیست فناوری، بررسی نحوه سرمایهگذاری کشورها در تحقیق و توسعه در زمینه زیستفناوری در کشورهای کره جنوبی، هند، ترکیه و در شرکتهای بخش دارو و زیست فناوری در امریکا، فرانسه، آلمان، ژاپن، کره جنوبی، چین و هند بود که با هدف بررسی وضعیت دیگر کشورها در حوزه زیست فناوری و استفاده از تجربیات آنها برای پیشبرد اهداف در نظر گرفته شده در ستاد بود.

این کار برای ستاد اهمیت زیادی دارد و سعی میکنیم برای همراه شدن با دنیا و عقب نماندن از پیشرفتهای موجود حتما به گزارشات ارسالی دیگر کشورها توجه کنیم.

دبیر ستاد توسعه زیست فناوری تصریح کرداختراعات بعنوان یکی از مهمترین پایههای رشد و پیشرفت علمی در هر کشور هستند. اختراع، کشف، تولید در گستره حوزههای علمی میتواند بسیار در پویـایی اقتصـادی کشـورها حـائز اهمیـت باشـد.

رصد و پایش میزان اختراعات و بررسی روند تغییرات در آنها بـا توجـه بـه اهمیـت اختراعات، اطلاعات مناسـبی بـرای ارزیـابی روند رشد و تولید علم در کشور محسوب میشوند. با پیشرفتهای روزافزون علم در حوزه زیستفناوری و نیاز جوامع به کشفیات و تولیدات علمی در این حوزه که روز به روز فزونی مییابـد، با بررسـی و تحلیـل ایـن دسـته از اطلاعـات مـیتـوان برنامهریزی مناسبی نیز برای آینده علمی کشور انجام داد.

قانعی افزود: بررسیها در دادههای حوزههای اساسی زیستفناوری حاکی از آن است که در سال ۱۳۹۴ تعداد ۹۳ اختراع ثبـت شده در حوزههای مختلـف زیسـتفنـاوری وجـود دارد. همانگونـه کـه در not source Reference! Error .found مشاهده میشود.

بیشترین اختراعات در حوزه پزشکی با ۳۲ اختراع ثبت شده است و در ادامه حوزه مـواد و تجهیزات با تعداد ۲۳ اختراع ثبت شده قرار دارد و در رتبه سوم حوزه صنعت با ۱۵ اختراع ثبت شده بـه چشـم مـیخورد و کمترین اختراع ثبت شده در حوزه نفت با ۱ اختراع است.

وی با اشاره به اقدامات ستاد در زمینه پایش کلی توسعه زیستفناوری در جهان گفتمهمترین اقدامات انجام شده در این زمینه در حوزه شرکتهای برتر زیستفناور بر اساس مالکیت اختراعات،  شرکتهای زیستفناور برتر جهان بر اساس مالکیت اختراعات، سیاستهای علم و حق ثبت اختراع در زیستفناوری: تجربه کشور اسپانیا و شاخصهای کلیدی زیستفناوری در OECD بوده است که این رصدها به شکل مستمر ادامه دارد.

قانعی تصریح کرد: همچنین محکزنی مدیریت توسعه زیستفناوری در سایر کشورها از جمله چین، آلمان، برزیل و روسیه و ارزیابی و بررسی بازار جهانی ۲۰ محصول زیست فناوری از دیگر اقدامات ستاد در این زمینه بود.

دبیر ستاد توسعه زیستفناوری خاطرنشان کردبا توجه به اهمیت مدیریت و برنامهریزی مالی در ستاد، یکی از مهمترین اقدامات ستاد در سال گذشته، بودجهریزی کلان ستاد توسعه زیستفناوری برای سال ۱۳۹۵ و تهیه و تدوین برنامه و بودجه ستاد توسعه زیستفناوری سال ۱۳۹۶ بود، البته اقدامات مالی تنها به برنامهریزی برای بودجهبندی اقدامات ستاد نیست، بلکه نظارت بر موافقتنامههای ستاد نیز در این حوزه دستهبندی میشود؛ به همین دلیل در سالی که گذشت، نظارت بر حسن اجرای ۲۰ موافقتنامه برونسپاری به ارزش یک میلیارد و ۶۰۸ میلیون و ۷۸۰ هزار تومان و ۱۱ موافقتنامه درونسپاری به ارزش یک میلیارد و ۸۴۷ میلیون تومان انجام شد.

قانعی گفت: همچنین در همین راستا بررسی پروپوزالهای واصله به ستاد نیز انجام شد و ۵ تفاهمنامه همکاری بین ستاد و سازمانهای مختلفی چون سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، مرکز مالکیت معنوی، شبکه آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی صندوق پرشین داروی البرز و فن بازار سلام با هدف ترویج زیست فناوری در کشور منعقد شد.

وی افزودیکی از مهمترین اقدامات در ستاد توسعه زیستفناوری ترویج و توسعه زیستفناوری بین دانشآموزان است که با همین هدف در سال ۹۵ سومین جشنواره دانشآموزی زیستفناوری و چهارمین نمایشگاه زیستفناوری ایران را با موفقیت و دستاوردهای خوب برگزار کرد.

بر اساس اعلام روابط عمومی معاونت علمی ریاستجمهوری، دبیر ستاد توسعه زیستفناوری یادآور شد: همچنین معرفی طرح ملی کلان ستاد توسعه زیستفناوری در سال گذشته، تهیه آییننامههای فعالیتهای برونسپاری و حمایتی ستاد توسعه زیستفناوری، همکاری در تدوین گزارش آنکتاد (بخش زیست فناوری)، تهیه گزارشات عملکردی ستاد توسعه زیستفناوری به منظور ارائه به مبادی ذیربط از جمله شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت علمیوفناوری ریاست جمهوری، سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، راهبری و اصلاح طرح بازنگری سند ملی زیست فناوری و آسیبشناسی قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانشبنیان و تجاریسازی نوآوریها و اختراعات را نیز میتوان به عنوان سرفصلهایی از فعالیت ستاد در سال گذشته نام برد.

منبع: ایسنا

به اشتراک گذاری مطلب

مطالب مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *